Tiskové zprávy

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

Magistrát hlavního města Prahy, společně se Správou železnic a Dopravním podnikem hl. m. Prahy jako zadavatelé Soutěžního dialogu Nový Hlavák považují za nutné vyjádřit se k současné situaci.  

K zápisu haly hlavního nádraží do katalogu kulturních památek NPÚ došlo nečekaně doslova přes noc a je pro nás překvapením. Zápis je ovšem založen na neplatném odůvodnění a nemá ani právní základ. Ukvapené a nepodložené jednání NPÚ je nejen nestandardní, ale navíc budí dojem účelovosti. Naším cílem je v tuto chvíli získat jasné a finální stanovisko úřadů, se kterým může vítězný tým dál pracovat při zpracování architektonické studie. Jsme proto připraveni s NPÚ o celé situaci dále jednat. 

Už při tvorbě zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu jsme konzultovali situaci s NPÚ a Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupci NPÚ nám na jednání ještě před vyhlášením Soutěžního dialogu potvrdili fakt, že NOH není zapsanou památkou. Navíc měl ústav k dispozici koncept soutěžního zadání, který památkáři nijak nerozporovali a na základě diskuse bylo doplněno, že se od účastníků soutěžního dialogu očekává dodržení citlivého přístupu k rekonstrukcím budov na území Pražské památkové rezervace. Tím spíš je dnešní vývoj zarážející.

Teprve v samé závěrečné fázi soutěžního dialogu nám Ministerstvo kultury sdělilo, že považuje NOH za kulturní památku s odkazem na názor Drážního úřadu. Ten nejprve NOH označil za přístavbu Fantovy budovy a následně po doplnění podkladů svůj názor opravil. Z tohoto opraveného stanoviska (přikládáme k tomuto vyjádření) nyní vyplývá, že NOH přístavbou Fantovy budovy není, neboť NOH nesplňuje podmínku nedílné a funkčně propojené součásti Fantovy budovy. Původní sdělení Ministerstva kultury tak ztratilo jakékoliv odůvodnění. 

Naopak Nová odbavovací hala tvoří spolu s magistrálou, metrem a bočními rampami konstrukční a funkční celek, a tím pádem by v případě existence památkové ochrany NOH byly součástí kulturní památky i části magistrály či parkoviště na střeše NOH. Po celou dobu dosavadní existence NOH k ní nebylo přistupováno orgány památkové péče jako ke kulturní památce. Během soutěžního dialogu proběhly opakované diskuse o památkové ochraně s jednoznačným výsledkem, že neexistuje žádný platný dokument prokazující památkovou ochranu NOH. Tento fakt ostatně potvrzuje i překotné doplnění NOH do katalogu NPÚ tři dny po zveřejnění výsledků soutěžního dialogu. Celý Soutěžní dialog byl proto dokončen při vědomí, že neexistuje žádný právní ani jiný základ pro považování haly za kulturní památku. 

Samotná hala až do 30. 11. 2023 nebyla jako kulturní památka ani evidovaná v katalogu NPÚ. Objekt Nové odbavovací haly byl dokonce v minulosti na prohlášení za kulturní památku NPÚ navržen (v roce 2004), nicméně ze strany Ministerstva kultury byl podnět zamítnut a nebylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku. V aktuálním zápise je však dovětek o tomto typu právní ochrany již od roku 1958. Hala byla však postavena až v letech 1973–1979. Zmatečné a nekoncepční jednání orgánů památkové péče nic nemění na skutečnosti, že jsme jako zadavatelé upozornili účastníky jak na architektonickou hodnotu haly, tak na památkově chráněné celé území již během soutěžního dialogu. Ti ji také promítli do svých návrhů.

Více informací o Soutěžním dialogu, participaci a návrzích naleznete na webu www.novyhlavak.com 

Dánští architekti promění pražské hlavní nádraží na Šťastný Hlavák

Praha, 27. listopadu 2023 – Dánské studio Henning Larsen Architects v soutěžním dialogu na úpravy území hlavního nádraží v Praze zvítězilo se svým návrhem Šťastný Hlavák. Jeho hlavní myšlenkou je přirozené propojení Vrchlického sadů, odbavovací haly, nové tramvajové zastávky přímo před nádražím a historické Fantovy budovy. Navrhovaná podoba celého území klade důraz na udržitelnost, mikromobilitu a navrácení života do Vrchlického sadů. Henning Larsen Architects je součástí dánské skupiny Ramboll a v oblasti komplexních urbanistických návrhů patří mezi světové lídry. 

Vizí Šťastného Hlaváku je přivítat návštěvníky města a připravit veřejný prostor tak, aby byl komfortním místem pro obyvatele i cestující. Dominantou návrhu je dřevěná střešní konstrukce, která přináší propojení prostoru Vrchlického sadů, nové odbavovací haly a plánované tramvajové zastávky. Studio zároveň rozdělilo Vrchlického sady na tři části – kulturní zónu, „nádražní náměstí“ a zónu pro doplňkové aktivity. Díky tomu vznikne vhodný prostor třeba pro pořádání trhů. Rozdělení také přispěje k výrazně lepší přehlednosti celého území. Návrh pracuje i se zlepšením podmínek pro pěší i cyklisty a přináší řešení pro udržitelnou správu celého území, například díky efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou nebo novým přístupem k parku jako interpretaci historického členění.

„Spolupráce se zadavateli byla v rámci soutěžního dialogu od začátku až po proces navrhování skvělá a myslíme, že výsledek mluví sám za sebe. Jsme proto hrdí, že můžeme představit novou bránu do města, která bude srdečně vítat jeho obyvatele i návštěvníky. Krása zadání spočívala v jeho holistické povaze, která nás vyzývala k propojení jednotlivých oblastí do soudržného celku. Společně jsme se snažili co nejlépe propojit městský prostor a vytvořit jednotné a funkční místo. Díky této vizi jsme vytvořili návrh, který ctí hodnoty Fantovy budovy, odbavovací haly a propojuje je s parkem. Naší ambicí je, aby nové nádraží bylo nejen udržitelným a funkčním centrem mobility, ale aby se zároveň stalo součástí každodenního života lidí a místem, kde se budou setkávat a trávit čas. Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji Prahy,“ uvedl Jacob Kurek, ředitel pro globální trh z Henning Larsen.

Šťastný Hlavák architektonicky a urbanisticky řeší současnou problematiku celého území jako celku a reaguje na potřeby jednotlivých zadavatelů – hlavního města Prahy, Správy železnic a Dopravního podniku hl. m. Prahy. V návaznosti na plánované zklidnění magistrály zlepší úpravy celého území mobilitu cestujících a Pražanů, a to díky nové zastávce tramvaje přímo před odbavovací halou a napojení směrem k Masarykovu nádraží a dalším městským destinacím. 

„Návrh studia Henning Larsen Architects precizně identifikuje současné problémy celého území a přináší na ně odpověď. Hodnotící komisi zaujala harmonie mezi architekturou, urbanismem, krajinářstvím a dopravou, což má potenciál přinést cestujícím a obyvatelům Prahy mnohem transparentnější prostor, který pro ně bude příjemnější a pohodlnější. Ačkoli se návrh zdá poměrně radikální, dobře se vypořádal s prostorem nacházejícím se v pražské památkové rezervaci. Zachovává historické architektonické prvky, které dále rozvíjí, a zároveň počítá s obnovením a oživením prostoru před Fantovou budovou,“ přibližuje přínosy návrhu předseda Hodnotící komise Jaroslav Wertig.

Hodnotící komise na návrhu ocenila komplexnost přístupu a ucelenost řešení celého území, a to i napříč jednotlivými tématy. Návrh otevírá a prosvětluje odbavovací halu a zlepšuje přehlednost a plynulost pohybu cestujících v ní, což halu i park připraví na očekávaný nárůst počtu cestujících v dalších desetiletích.

„Vítězný tým reaguje na potřebu modernizovat odbavovací halu hlavního nádraží a připravit ji pro budoucnost. Zároveň ji přirozeně propojuje s prostorem parku a plánované tramvajové trati přímo před budovou se zachováním respektu k prostředí, kde se hala nachází. Co mě na návrhu zaujalo nejvíce, je komfortní propojení s Fantovou budovou. Věřím, že se tak znovu dočká své slávy a stane se opět využívanou součástí komplexu hlavního nádraží v Praze,“ komentuje plánované změny Jiří Svoboda, generální ředitel Správy Železnic.

Henning Larsen Architects pracují s Vrchlického sady a odbavovací halou jako s celkem a přenáší některé umělecké prvky z haly do parku, například ikonickou dlažbu využívají i na novém „nádražním náměstí“. Návrh počítá i s vysázením nové zeleně, která se lépe adaptuje na budoucí změny klimatu. Řešení Vrchlického sadů také povede k přehlednému vedení uživatelů parku k dalším městským cílům, například ve směru na Masarykovo nádraží, které rovněž projde modernizací a bude výchozím bodem pro vlaky na pražské letiště.

„Na návrhu dánského ateliéru oceňuji především to, že nejlépe řeší problémy a výzvy daného místa. Dnes neoblíbené místo Pražanů mění v živý park a důstojnou vstupní bránu do města. Zároveň se však nebojí přiznat, že park kvůli nárůstu počtu cestujících bude mnohem intenzivněji využíván a přizpůsobuje tomu například cesty pro chodce. Navíc doplňuje řadu nových a pro návštěvníky atraktivních prvků jako vodní prvky nebo venkovní kavárny. S citem zachovává ikonické prvky řešení původního autorského týmů a přenáší je do moderního veřejného prostoru 21. století, na který budeme moct být hrdí. Vzniklo tak unikátní řešení, které elegantně a efektivně propojuje odbavovací halu s přilehlým parkem,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Součástí Nového Hlaváku bude i nová tramvajová trať, která povede od Národního muzea do Wilsonovy a Washingtonovy ulice k odbavovací hale a následně ulicí Opletalova do ulice Bolzanova. S tímto záměrem už nyní počítá pražský územní plán. „Nová trať přinese lepší napojení Hlavního nádraží na městskou hromadnou dopravu a zároveň umožní lepší trasování tramvajových linek v centru města. Jsme rádi, že se v oblasti Hlavního nádraží podařilo spojit záměry několika investorů a nalézt komplexní řešení. Nová tramvajová trať je ve vítězném návrhu citlivě začleněna do architektonického řešení celé oblasti. Návrh také umožňuje snadné napojení na budoucí metro D,” přibližuje dopravní řešení Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

„Hlavní nádraží má nyní velký potenciál, který nebyl dosud využitý. Z neatraktivní odbavovací haly schované v nechvalně proslulém Sherwoodu zmizí temná zákoutí a už to nebude jen neosobní dopravní terminál. Nově se promění na plnohodnotné veřejné prostranství. Pracovat budeme i s úhlednějším a efektivnějším zapojením magistráty do celkového prostoru, včetně vybudování nového přechodu přímo před historickou Fantovou budovou. Vítězný vizionářský návrh totiž tento zapomenutý klenot pražské architektury opět přiblíží zpátky městu a lidem. Revitalizovaným parkem navíc povede zbrusu nová tramvajová trať se zastávkou pod střechou. Ekologický aspekt tohoto klíčového uzlu hromadné dopravy podtrhne také fakt, že základem celé proměny Hlavního nádraží bude jedna z největších dřevěných konstrukcí v České republice,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Jsem nesmírně rád, že se Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Správa železnic dohodli na společném postupu při proměně této oblasti. Spojit revitalizací Vrchlického sadů, zakomponování nové tramvajové trati a rekonstrukci odbavovací haly do jednoho soutěžního dialogu byl ten nejlepší způsob, jak zajistit jednotný přístup k celé lokalitě, logické navázání jednotlivých kroků rekonstrukce a spolupráci mezi jednotlivými městskými i státními subjekty. Byla pro nás čest spoluorganizovat tuto soutěž a trochu doufám, že způsobí dominový efekt. Aby i další soutěže, které bude město či stát pořádat, pohlížely na řešení území takto komplexně,“ doplňuje Ondřej Boháč ředitel IPR Praha. 

Po vyhlášení vítězného návrhu bude následovat podpis smluv a dopracování studie, které bude vycházet z požadavků zadavatelů i z názoru veřejnosti vycházejícího z druhého kola participace obyvateli města a dalšími zájemci. Ta proběhne na přelomu letošního a příštího roku. Následně dojde k vypracování projektové dokumentace a jejího projednání pro povolování. Předpokládaný začátek realizace je v roce 2028 a podle předběžných odhadů by měla realizace stát asi 2 miliardy korun.

Železnice nabývá na důležitosti, počet cestujících vlakem se v nadcházejících desetiletích ztrojnásobí

O aktuálním stavu železnice v České republice a její budoucnosti diskutovali v Praze 23. srpna zástupci Správy železnic (SŽ) a Hlavního města Prahy. Tématem kulatého stolu byly vysokorychlostní železnice (VRT), Železniční uzel Praha, využití železniční dopravy v Praze a kapacity odbavovací haly na hlavním nádraží. Tou projde v současné době přibližně 90 tisíc lidí denně, v roce 2050 to podle dat SŽ bude více než dvojnásobek.

Účastníci kulatého stolu Správy železnic se shodli, že v nadcházejících desetiletích železnice získá na důležitosti nejen vzhledem k nutnosti snižování dopadu dopravy na klima. V konečném důsledku se navýší počty cestujících vlakem. V roce 2070 má dle prognózy SŽ pražské hlavní nádraží odbavit 2 168 vlaků oproti současným zhruba 700.

Značný vliv na vlakovou dopravu v ČR bude mít politika Transevropské dopravní sítě (TEN-T), do které patří v tuzemsku VRT Via Vindobona (Berlín – Vídeň) a Vídeň – Ostrava. Nová trať z Berlína do Vídně má vést přes Prahu a Brno. Vysokorychlostní tratě také zkrátí dojezdovou dobu mezi regiony, cesta z Prahy do Brna potrvá hodinu. „Benefitem kratších dojezdových časů bude i to, že dojíždějící za prací se budou každý den vracet zpět do svých domovů v regionech, které se tak mohou ekonomicky rozvíjet,“ vysvětluje přínosy rychlovlaků ředitel Stavební správy VRT Jakub Bazgier.

Díky výstavbě nových tratí zároveň naroste kapacita nákladní železniční dopravy na stávajících tratích a také přibyde množství cestujících vlakem. Ještě důležitějším uzlem se tak stane Praha, pro níž aktuálně vzniká Studie proveditelnosti Železniční uzel Praha. Hotová bude v polovině roku 2024. „Cílem Studie je provázání Prahy s metropolitní oblastí a minimalizace dopadů na životní prostředí,“ popsal Roman Štěrba ze Správy železnic.

Vzhledem k plánům na rozvoj železnice se bude významné množství cestujících kumulovat na pražském Hlavním nádraží, pod nímž v budoucnu vznikne podzemní stanice, jelikož stávající koleje stačit nebudou, a pravděpodobně pod nádražím povede i trasa metra D. „V současnosti železnice v Praze obslouží 160 tisíc cestujících denně. V budoucnu na základě územního rozvoje bude muset železnice obsloužit až 400 tisíc lidí navíc, pro což má Praha připraveny strategické dokumenty,“ komentoval budoucnost dopravy Václav Brejška z MHMP.

Řečníci se jednoznačně shodli, že tratě a stanice bude kvůli plánům na následující desetiletí třeba zásadně modernizovat. V současnosti probíhá také soutěžní dialog Nový Hlavák, který řeší území Hlavního nádraží Praha a Vrchlického sadů a jeho revitalizaci. Jedním z jeho cílů je rekonstrukce Nové odbavovací haly hlavního nádraží a její zkapacitnění s ohledem na budoucnost. Podle dat Správy železnic v roce 2050 projde denně hlavním nádražím 200 tisíc lidí oproti současným 90 tisícům. V roce 2070 by to mohlo být až 300 tisíc lidí. Vítěz soutěžního dialogu bude veřejnosti představen v listopadu.

*Účastníky kulatého stolu byli Roman Štěrba, vedoucí oddělení koncepce a strategie SŽ, Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy VRT SŽ, a Václav Brejška, externí asistent náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy MUDr. Zdeňka Hřiba.

 

 

Finalisté představili své návrhy s využitím unikátní 3D simulace ve virtuální realitě

Praha, 5. dubna 2023 – V předposlední fázi soutěžního dialogu Nový Hlavák představili zástupci tří vybraných mezinárodních architektonických studií své pojetí revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a úprav nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha. Členové hodnotící komise se seznámili s projekty zcela jedinečným způsobem ve virtuální realitě haly společnosti Virtuplex. Nyní nastává závěrečná fáze dopracování návrhů na základě komentářů hodnotící komise a přizvaných odborníků.

Během dvoudenního setkání (ve dnech 21. a 22. března) odprezentovali zástupci tří mezinárodních architektonických studií vybraných do finální fáze soutěžního dialogu Nový Hlavák své návrhy členům hodnotící komise. S využitím 3D simulace ve virtuální realitě a za pomoci speciálních brýlí umožnili porotcům „projít se“ návrhy a vidět zrekonstruované území z pohledu jeho budoucích návštěvníků. Nyní čekají finalisté z týmů Henning Larsen Architects A/S; re:architekti+baukuh+Yellow Office a Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague na zpětnou vazbu od hodnotící komise a spolupracujících odborníků. Následně dokončí své návrhy, ze kterých bude vybrán vítězný projekt. 

„Přidanou hodnotou právě probíhajícího soutěžního dialogu je možnost diskutovat o návrzích. Projekty se tak vyvíjí i na základě poznatků vyvstalých až během procesu, což nám umožňuje odstranit případné nesrovnalosti ještě před finálním výběrem. Návrhy jsou díky tomu preciznější a kvalitnější. Zcela nový rozměr tomu dodalo využití 3D simulace ve virtuální realitě. V České republice se v této oblasti jednalo o přelomový krok a náš soutěžní dialog je úplně první, který této možnosti využil,“ komentuje poslední události předseda hodnotící komise Ing. arch. Jaroslav Wertig. 

Pod názvem “Nový Hlavák” byl v květnu 2022 vypsán soutěžní dialog pro revitalizaci území kolem Hlavního nádraží, která se bude týkat Vrchlického sadů, odbavovací haly nádraží a výstavby nové tramvajové trati územím. Jedná se o společnou aktivitu hlavního města Prahy, Správy železnic a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Do soutěžního dialogu se v červenci 2022 přihlásilo 26 architektonických týmů z Česka i zahraničí. Z nich bylo vybráno nejdříve pět a následně tři architektonická studia. 

Díky rozsahu a komplexnosti projektu se kromě hodnotící komise složené ze závislé části (zástupců zadavatelů) a z nezávislé části (architekti, krajinářští architekti a historikové) prezentací a následné diskuse účastnili i přizvaní odborníci. Těmi byli další zástupci zadavatelů pro dílčí témata, například s ohledem na provoz a správu odbavovací haly, pronájmy, provoz a technologie metra a tramvají. Dále to byli odborníci na biotechnologie, modrou a zelenou infrastrukturu, participaci s veřejností, cyklodopravu, památkovou péči a další, včetně zástupců městských částí hl. města Prahy.

 

Hodnotící komise vybrala tři finalisty soutěžního dialogu Nový Hlavák

Praha, 23. prosince 2022 – Projekt revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukce nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha se posunul do další fáze. Hodnotící komise vybrala tři mezinárodní architektonické týmy postupující do dalšího kola soutěžního dialogu. Týmy Henning Larsen Architects A/S, re:architekti+baukuh+YellowOffice a Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o. mají nyní čas do začátku března příštího roku na vytvoření návrhu řešení projektu.

Při dvoudenním zasedání na začátku prosince si hodnotící komise nejprve vyslechla prezentace konceptů jednotlivých ateliérů, které přiblížily základní uvažování o území ve vztahu k zadání. Po každé prezentaci následovala diskuse týmu s komisí a přizvanými odborníky.

„Co mě osobně velmi příjemně překvapilo byl fakt, že ačkoliv jsou problémy současného prostoru hlavního nádraží notoricky známé a poměrně exaktně pojmenované, soutěžící nám dokázali nabídnout nezatížený, svěží, zdravě drzý pohled na jejich možné příčiny, a hlavně pestré scénáře jejich řešení. Jsem hrdý na to, že i když v každém z nás porotců zarezonovaly aspekty jednotlivých návrhů odlišně, dokázali jsme se napříč disciplínami dohodnout na třech postupujících týmech, jejichž návrhy v nás vzbudily největší očekávání. Tyto tři týmy tedy dostaly šanci nás v dalším kole přesvědčit o reálnosti svých vizí, komentuje předseda hodnotící komise projektu Nový Hlavák Ing. arch. Jaroslav Wertig.

Druhý den si komise, již bez účasti zástupců jednotlivých architektonických studií, vyslechla stanoviska přizvaných odborníků. Následovala široká diskuse komise, jež vyústila ve výběr tří architektonických týmů:

  • Henning Larsen Architects A/S sídlící v dánské Kodani, kteří zaujali svým přístupem mimo jiné založeným na datech a důkazech, jímž připravují města na budoucnost bez uhlíku. Projekty z jejich portfolia ukazují, jak lze vytvořit město, kde se dobře žije.
  • re:architekti+baukuh+YellowOffice, česko-italské konsorcium, které ve svých pracích spojuje přístup k historii, moderním technologiím a dopravním stavbám.
  • Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o., konsorcium španělských a českých architektonických studií. Ve svých minulých realizacích se snažilo o citlivé propojení nejrůznějších městských struktur.

„Prezentace jednotlivých kandidátů byly velmi poutavé a komise byla mile překvapena jejich úrovní. I to přispělo pozitivně k následné diskusi,“ popisuje ředitel Stavební správy západ Ing. Petr Hofhanzl.

Díky rozsahu a komplexnosti projektu se kromě hodnotící komise složené ze závislé části (zástupců zadavatelů) a z nezávislé části (architekti, krajinářští architekti a historikové) prezentací a následné diskuse účastnili i přizvaní odborníci hodnotící komise. Těmi byli další zástupci zadavatelů pro dílčí témata, například s ohledem na provoz a správu odbavovací haly, pronájmy, provoz a technologie metra a tramvají. Dále to byli odborníci na biotechnologie, modrou a zelenou infrastrukturu, participaci s veřejností, cyklodopravu, památkovou péči a další, včetně zástupců městských částí.

Nyní budou mít jednotlivé týmy čas zhruba do začátku března 2023 na vypracování návrhů řešení projektu Nový Hlavák, kdy je opět předvedou hodnotící komisi a následně je budou do konce května dopracovávat.

Další aktuální informace naleznete na webové stránce novyhlavak.cz.

Nový Hlavák – Odborná komise poslala do dalšího kola soutěžního dialogu pět architektonických týmů

Praha, 23. září 2022

Dne 13. a 14. září proběhlo v rámci zadávacího řízení se soutěžním dialogem „Nový Hlavák“ na revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci nové odbavovací haly Hlavního nádraží zasedání odborné komise nad metodikami přístupu přihlášených architektonických týmů. Z 26 přihlášených vybrala komise pět architektonických týmů, které postupují do další fáze soutěžního dialogu.

O účast v soutěžním dialogu projevilo v červnu 2022 zájem 26 architektonických ateliérů z Česka i zahraničí, 24 z nich následně podalo i své metodiky přístupu a portfolia, které hodnoticí komise v průběhu září posuzovala. Během dvoudenního zasedání pak na jejich základě vybrala pět architektonických týmů, které postupují do dalšího kola zadávacího řízení. Vybrané týmy se osobně představí i veřejnosti, a to na setkání 7. října od 19.00 hod. v prostorách pražského CAMPu za účasti představitelů zadavatelů a odborné poroty.

Postupující architektonické týmy:

West 8 Urban Design and Landscape Architecture B.V.

Krajinářský ateliér West 8 byl založen v roce 1987 v Rotterdamu nizozemským krajinným architektem Adriaanem Geuzem. V současnosti je tvořen mezinárodním týmem více jak 70 architektů s třemi pobočkami v Rotterdamu, Bruselu a americké Filadelfii. Spolu s dalšími ateliéry navrhli podél řeky Manzanares v hlavním městě Španělska nový lineární park Madrid Rio, který vznikl zakrytím několika frekventovaných komunikací. Stojí za proměnou londýnského parku Jubilee Gardens poblíž stanice Waterloo. Podíleli se rovněž na návrhu centrálního nádraží v Rotterdamu a na vítězném soutěžním návrhu nového hlavního nádraží v Brně.

Henning Larsen Architects A/S

Dánské studio založil v roce 1959 Henning Larsen. Dnes má více než 750 zaměstnanců. Za koncertní halu Harpa v islandském Reykjavíku získalo cenu Mies van der Rohe Award v roce 2013, o dva roky později navrhlo novou radnici pro švédské městečko Kiruna, které se z důvodu těžby celé přesune o tři kilometry na východ. Podílelo se na transformaci parku Remiseparken v Kodani, který v loňském roce získal Danish Landscape Prize. V Praze se na přelomu loňského a letošního roku účastnilo architektonické soutěže na Vltavskou filharmonii.

Chybik + Kristof + Civitas

(Konsorcium českého architektonického ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers a amerického landscape studia Civitas)

Architektonickou kancelář Chybik+Kristof Architects & Urban Designers založili architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof v roce 2010. O tři roky později zvítězili v soutěži na pavilon České republiky na světové výstavě EXPO v Miláně. Aktuálně připravují projekty multifunkční hokejové arény v Jihlavě, mrakodrapu v Ostravě, nebo revitalizace Mendlova náměstí v Brně.

Prezidentem společnosti Civitas z amerického Denveru je světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson, který se dlouhodobě zabývá udržitelným rozvojem měst. Se svým týmem má za sebou kolem pěti set projektů v Severní Americe, Evropě, Asii, ale i na Blízkém východě. V Brně spolupracoval na urbanistické studii nové čtvrti známé jako Jižní centrum.

re:architekti+baukuh+YellowOffice

(Konsorcium českého architektonického ateliéru re:architekti, italského architektonického studia baukuh studio associato a italského architektonického studia Yellow Office di Francesca Benedetto)

Partnery českého architektonického ateliéru re:architekti, který vznikl v roce 2011, jsou Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach a Jiří Žid. Těžištěm jejich práce jsou především veřejné stavby. V současnosti zpracovávají projekt nové školy pro Uhříněves nebo revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. V Praze na Černém Mostě zpracovali koncepční studii revitalizace celého přestupního uzlu na konečné stanici metra.

Italský architektonický atelier baukuh studio associato byl v roce 2017 nominován na cenu Mies van der Rohe Award za stavbu „House of Memory“ v Miláně. Rovněž italský ateliér Yellow Office di Francesca Benedetto se zaměřuje na krajinářskou architekturu a urbanismus. Oba ateliéry se v letošním roce podílely na vítězném soutěžním návrhu nové knihovny v Miláně.

Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o  

(Konsorcium španělského architektonického studia Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. a české pobočky OCA architects španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona)

Miralles Tagliabue EMBT je architektonické studio založené Enricem Mirallesem a Benedettou Tagliabue roku 1994 v Barceloně. V současnosti působí po celém světě a má další pobočky v Paříži a Šanghaji. Stojí za návrhem tržnice Santa Caterina v Barceloně, veřejných prostranství Hafencity v německém Hamburku a stanic metra v Paříži a Neapoli.

OCA architects Prague je českou pobočkou španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona. Je tvořen skupinou mladých architektů, urbanistů a designérů, kteří se v současnosti účastní velkého množství soutěží po celé Evropě. V Praze stojí za návrhem dostavby Kongresového paláce, jehož realizace se připravuje.

Jak zasedání hodnotí zadavatelé a odborná komise:

Předseda odborné komise Ing. arch. Jaroslav Wertig k zaslaným metodickým přístupům a jejich hodnocení dodal: „Není zcela obvyklé posuzovat v jedné soutěži tak multidisciplinární zadání a hledat týmy, které vytvoří funkční městský prostor, předefinují významný, ale problematický park, zapojí nové řešení a celé to zaklenou urbanistickým přístupem ctícím kontext, kontinuitu a komunitu. Zároveň není obvyklé, aby vedle sebe v jedné soutěži stály týmy mezinárodních star architektů a lokálních mladých studií. A už vůbec není obvyklé, aby se porota složená z tak pestrého spektra odbornosti sladila. Proto si velice vážím toho, že se porotě podařilo najít shodu a vybrat pět různých, ale vždy kvalitních přístupů.“

Za Správu železnic se k průběhu zasedání vyjádřil Ing. Jakub Bazgier, náměstek ředitele Stavební správy západ: „Jsme velice potěšeni zájmem, který projekt Nový Hlavák mezi odbornou veřejností vyvolal. Metoda soutěžního dialogu, kterou jsme ve Správě železnic využili zatím jen výjimečně, je podle nás vhodným nástrojem, jak nalézt a získat kvalitního partnera pro území tak náročné na koordinaci.“

Ing. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m Prahy, dodal: „Bylo skvělé vidět přístup mnoha týmů k zadání, které má za cíl proměnit vstupní bránu do města a navázat na připravované proměny Václavského náměstí, Florence, Masaryčky a Těšnova. Praha potřebuje Nový Hlavák jako sůl.“

Ing. Jan Šurovský, Ph. D., člen představenstva a technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy – Povrch uzavřel: „Soutěžní dialog je pro nás zárukou kvalitního návrhu plánované tramvajové trati tak, aby byla vhodně začleněna do Vrchlického sadů a současně plnila požadovanou dopravní funkci. Předložené metodiky přístupu nám ukázaly, že soutěžní týmy berou zadanou úlohu jako výzvu a budou se snažit naplnit očekávání všech zadavatelů.“

Dalším milníkem soutěžního dialogu bude vyhodnocení architektonických konceptů, které proběhne v prosinci 2022. Odborná porota z dodaných konceptů zúží výběr na další tři týmy, které budou v soutěžním dialogu pokračovat a v průběhu první poloviny roku 2023 postupně rozvíjet své finální návrhy.

Podrobné informace o soutěžním dialogu a jeho harmonogramu naleznete na stránkách www.novyhlavak.cz, jednotlivé týmy vám budeme na stránkách postupně představovat.

Hodnotící komise

Porota